زبان آلمانی سطح B2-1

مدرس: مطهره جهان نیا

تاریخ شروع: 22 آذر، 1402 ساعت برگزاری: 20:00

ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

قیمت: 2.000.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان آلمانی سطح A1-2

مدرس: راهیل اکبری

تاریخ شروع: 15 آذر، 1402 ساعت برگزاری: 19:30

ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

قیمت: 1.350.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان آلمانی سطح A2-1

مدرس: نرگس حسینی

تاریخ شروع: 19 آذر، 1402 ساعت برگزاری: 20:00

ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

قیمت: 1.500.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان آلمانی سطح A1-2

مدرس: Zahra Delarami

تاریخ شروع: 18 آذر، 1402 ساعت برگزاری: 20:00

ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

قیمت: 1.250.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان آلمانی سطح B1-1

مدرس: مهرانا نجار

تاریخ شروع: 25 آذر، 1402 ساعت برگزاری: 20:00

ظرفیت باقیمانده: 6 نفر

قیمت: 1.700.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان آلمانی سطح A1-1

مدرس: Malihe Nakhikar

تاریخ شروع: 03 دی، 1402 ساعت برگزاری: 19:00

ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

قیمت: 1.450.000 تومان

مشاهده و ثبت نام