زبان انگلیسی سطح Starter-1

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 05 اسفند، 1402 ساعت برگزاری: 18:00

ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

قیمت: 560.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان انگلیسی سطح Elementary-A1-1

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 08 اسفند، 1402 ساعت برگزاری: 17:00

ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

قیمت: 580.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان انگلیسی سطح Intermediate-B1-3

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 06 اسفند، 1402 ساعت برگزاری: 16:00

ظرفیت باقیمانده: 4 نفر

قیمت: 620.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان انگلیسی سطح Upper-Intermediate-B2-3

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 08 اسفند، 1402 ساعت برگزاری: 18:00

ظرفیت باقیمانده: 2 نفر

قیمت: 640.000 تومان

مشاهده و ثبت نام