زبان انگلیسی سطح Elementary-A1-1

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 26 خرداد، 1403 ساعت برگزاری: 18:00

ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

قیمت: 650.000 تومان

قیمت: 620.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان انگلیسی سطح Pre-intermediate-A2-1

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 27 خرداد، 1403 ساعت برگزاری: 17:00

ظرفیت باقیمانده: 0 نفر

زبان انگلیسی سطح Pre-intermediate-A2-1

مدرس: Supervisor

تاریخ شروع: 27 خرداد، 1403 ساعت برگزاری: 06:00

ظرفیت باقیمانده: 1 نفر

قیمت: 2.560.000 تومان

مشاهده و ثبت نام
زبان انگلیسی سطح Starter-1

مدرس: Mohammad majidi

تاریخ شروع: 02 تیر، 1403 ساعت برگزاری: 19:00

ظرفیت باقیمانده: 3 نفر

قیمت: 600.000 تومان

مشاهده و ثبت نام