نمره بندی آزمون آیلتس

نمره بندی آزمون آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:48

پس از آموزش آنلاین زبان انگلیسی آیلتس، نوبت به آزمون آیلتس میرسد. در آزمون آیلتس به هر یک از مهارت های ۴ گانه listening, reading, writing, speaking به طور جداگانه نمره داده می‌شود و سپس این نمرات با هم جمع شده و میانگین آن‌ها محاسبه می شود و معدل یا band score به دست می آید که اگر عدد رندی نبود آن را تا نیم نمره، رُند می‌کنند. برای مثال زبان‌آموز در امتحان آیلتس، می‌تواند نمره میانگین ۷ یا ۷.۵ بگیرد و اگر نمره او چیزی مابین این نمرات بود سیستم آن را به بالا رند می کند. به صورتی که اگر به نمره فرد به نمره بالا نزدیکتر بود نمره افزایش می یابد مثلا اگر میانگین نمرات زبان‌آموز 6.875 شود در کارنامه، 7 درج می‌شود و اگر به عدد پایین نزدیک تر بود نمره به سمت پایین رند می شود مثلا اگر نمره فرد 6.65 باشد در کارنامه 6.5 درج می‌شود.

محاسبه نمره در بخش لیسنینگ و ریدینگ آزمون آیلتس

این دو بخش هریک ۴۰ سؤال دارند و نمره منفی در قبال پاسخ‌های غلط نیز وجود ندارد. برای اینکه نمره دلخواه خود را در این مهارتها کسب کنید و بدانید که به ازای چند پاسخ صحیح چه نمره‌ای در آن مهارت کسب خواهید کرد، به جداول زیر توجه کنید:

چگونگی محاسبه نمره Listening آیلتس (آکادمیک و جنرال)

نمره نهایی مهارت

پاسخهای صحیح

9

39 – 40

8.5

37 – 38

8

35 – 36

7.5

32 – 34

7

30 – 31

6.5

26 – 29

6

23 – 25

5.5

18 – 22

5

16 – 17

4.5

13 – 15

4

12 – 11


چگونگی محاسبه نمره Reading آیلتس آکادمیک

نمره نهایی مهارت

پاسخهای صحیح

9

39 – 40

8.5

37 – 38

8

35 – 36

7.5

33 – 34

7

30 – 32

6.5

27 – 29

6

23 – 26

5.5

19 – 22

5

15 – 18

4.5

13 – 14

4

10 – 12

3.5

8 – 9

3

6 – 7

2.5

4 – 5


چگونگی محاسبه نمره Reading جنرال

نمره نهایی مهارت

پاسخهای صحیح

9

40

8.5

39

8

37-38

7.5

36

7

34-35

6.5

32-33

6

30-31

5.5

27-29

5

23-26

4.5

19-22

4

15-18

3.5

12-14

3

9-11

2.5

6-8


چگونگی محاسبه نمره Writing آیلتس

هر دو تسک ۱و ۲ آزمون رایتینگ آیلتس بر اساس شاخص‌های زیر نمره دهی می‌شوند،

این معیارها به یک اندازه نمره دارند و میانگین آن‌ها، نمره نهایی یا band score بخش رایتینگ را تشکیل می‌دهد.

  1. (Task Achievement (Task 1

  2. (Task Response (task 2

  3. Coherence and Cohesion (همبستگی و ارتباط میان جملات و پاراگراف های متن)

  4. Lexical Resource (دانش واژگانی یا دایره لغات)

  5. Grammatical Range and Accuracy (قدرت و دقت گرامری)

چگونگی محاسبه نمره Speaking آیلتس

این معیارها نیز به یک اندازه نمره دارند و میانگین آن‌ها، نمره نهایی یا band score بخش اسپیکینگ را تشکیل می‌دهد.

  1. Fluency and coherence (روانی و وابستگی در صحبت کردن)

  2. Lexical resource (وسعت دایره لغات)

  3. Grammatical range and accuracy (گرامر)

  4. Pronunciation (تلفظ)

 


دسته بندی ها: آزمون ها
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده