گرامر آینده کامل future perfect در زبان انگلیسی

گرامر آینده کامل future perfect در زبان انگلیسی

ساختار آینده کامل

زمان آینده کامل از will به علاوه have و شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به اغلب فعل‌ها می‌توان شکل سوم افعال (past participle) ساخت.

کاربردهای آینده کامل

1. برای بیان عملی که در آینده تکمیل شده و تمام خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

Don’t worry , he will have repaired the bike by then .

نگران نباش، او تا آن موقع دوچرخه را تعمیر خواهد کرد.

2. برای بیان حدس یا پیش بینی درباره اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد. به مثال زیر توجه کنید:

He will probably have noticed that his bike is broken .

او احتمالا متوجه خواهد شد [متوجه شده است] که دوچرخه‌اش خراب شده است.

سوالی کردن زمان آینده کامل

برای سوالی کردن ان تنها کاری که باید انجام بدهید این است که Will زا به اول جمله ببرید.

Will + Subject + have + Past Participle?

?Will you have done your homework by the time I return home today

Yes, I will

?Will they have built our apartment by before new year

No, they won’t

By next week,

  • I will not have finished this book
  • You will not have studied the English tenses
  • She will not have cooked dinner
  • He will not have arrived
  • We will not have met Julie
  • It will not have stopped raining
  • They will not have left Japan

the simple future of the verb “to have” (will have) + the past participle of the main verb

Subject + will have + past participle of the main verb
He will have finished.
I will have finished.
To arrive, future perfect tense

زمان آینده کامل برای بیان افعالی بکار می رود که فاعل آن افعال را شروع کرده یا شروع خواهد کرد اما انجام آن افعال تا زمان آینده مشخصی ادامه پیدا خواهد کرد و سپس کامل خواهد شد.

به این مثال توجه نمایید:
They will have done their homework by 8 o`clock tonight.
آنها تا ساعت ۸ امشب تکالیفشان را انجام داده اند. ( یا انجام خواهند داد. )
اولا باید توجه داشت که معادل چنین زمان و جمله ای در زبان فارسی وجود ندارد؛ و چون برای آن زمان در زبان فارسی معادل خاصی را نمی توان پیدا کرد ، پس ترجمه آن به زبان فارسی شکل زیبایی نخواهد داشت.
اما در هر حال زمان آینده کامل را هم می توان به شکل زمان آینده ساده، هم به شکل زمان حال کامل در زبان فارسی ترجمه کرد؛ اما باید به قید زمان در زمان آینده کامل توجه کافی داشت که بیان کننده تمام و کامل شدن فعل تا زمان آینده مشخصی است.
پس جمله بالا را می توان به دو شکل زیر ترجمه کرد.
تا ساعت ۸ امشب آنها تکالیفشان را انجام داده اند. یا
تا ساعت ۸ امشب آنها تکالیفشان را انجام خواهند داد.

Affirmative Negative Interrogative Negative interrogative
I will have arrived I won’t have arrived Will I have arrived? Won’t I have arrived?
You will have arrived You won’t have arrived Will you have arrived? Won’t you have arrived?
He will have arrived He won’t have arrived Will he have arrived? Won’t he have arrived?
We will have arrived We won’t have arrived Will we have arrived? Won’t we have arrived?
They will have arrived They won’t have arrived Will they have arrived? Won’t they have arrived?
مارس 21, 2021

1 پاسخ به "گرامر آینده کامل future perfect در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.