سفارش دادن غذا به انگلیسی

این فیلم به شما کمک خواهدکرد که در یک رستوران جا رزروکنید و غذا سفارش دهید. در هنگام ورود، مرسوم است تا صبرکنید تا جایتان را به شما نشان دهند. در هنگام پرداخت معمول است که مقداری انعام پرداخت کنید مگر آنکه این مبلغ به صورت حساب اضافه شده باشد سفارش دادن غذا به انگلیسی