• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. صفات ملکی یا Possessive determiners نیز همین وظیفه را به شکلی دیگر در جمله انجام می دهند.

Subject Object Possessive adjective Possessive pronoun
I me  my mine
you you your yours
he him  his his
she her  her hers
it it its
we us  our ours
they them  their theirs

 

توجه
Possessive pronouns do not have an apostrophe:

Is that car yours/hers/ours/theirs?
(NOT Is that car your’s/her’s/our’s/their’s?)

برای جلوگیری از تکرار کلمات می توانیم از ضمیر ملکی به جای جمله کامل استفاده کنیم:

Is that John’s car?
No, it’s mine.
 (NOT No, it’s [my car].)

Whose coat is this?
Is it yours? (NOT Is it [your coat]?)

Her coat is grey.
Mine is brown. (NOT [My coat] is brown.)

 

 

فوریه 19, 2021

0 پاسخ به "ضمایر ملکی در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.