• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حرف تعریف the در زبان انگلیسی

 • حروف تعریف معین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن آمده برای مخاطب شناخته شده است.
 • حروف تعریف نامعین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن امده برای مخاطب شناخته شده نیست یا شناختن آن بی اهمیت است.

حروف تعریف نامعین یا نکره

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی حرف “a” است. از حرف تعریف نامعین در موارد زیر استفاده می شود:

 • زمانی که در مورد چیزی نامشخص صحبت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is in a hotel room.

(خانم اسمیت در یکی از اتاقهای هتل است.)

نکته: در جمله بالاحرف تعریف نامعین a نشان میدهد که خانم اسمیت در یکی از اتاق های هتل است – اتاقی نامشخص، اما هتلی مشخص- اگر بخواهیم جمله را به صورتی بیان کنیم که اتاق و هتل هر دو نامشخص باشد می توانیم از “some hotel room” استفاده کنیم.

 • زمانی که برای اولین بار در مورد چیزی صحبت می کنیم. (معرفی یک چیز) به مثال زیر توجه کنید:

There is a bed, a carpet and a bedside table in the room.

(یک تخت، یک فرش و یک میز پاتختی در اتاق وجود دارد.)

 • برای عنوان های شغلی. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is a businesswoman.

(خانم اسمیت یک تاجر است.)

نکته: در صورتی که حرف اول اسم یک حرف صدادار یا h صامت باشد به جای a از an استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

an apple (a apple)

an hour (a hour)

حرف u در ابتدای اسامی گاهی به صورت حرف صدادار ([ʌ]) و گاهی به صورت آوای بیصدا+آوای صدادار ([ju]) تلفظ می شود. در حالت اول باید از an استفاده کرد در حالی که برای حالت دوم باید از a استفاده کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

an umbrella

a university

حرف تعریف معین یا معرفه

حرف تعریف معین در زبان انگلیسی واژه the است. در موارد زیر باید از حرف تعریف معین استفاده کرد:

 • زمانی که در مورد چیزی مشخص صحبت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

There is a bed, a carpet and a bedside table in the room.

(یک تخت، یک فرش و یک میز پاتختی در اتاق وجود دارد.)

در این جمله در مورد اتاقی خاص صحبت می کنیم.

 • زمانی که از قبل به چیزی اشاره کرده ایم و فرض می گیریم آن برای مخاطب شناخته شده است. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith has got two pieces of luggage: a suitcase and a handbag. The suitcase is very heavy.

(خانم اسمیت  دو نوع کیف دارد. یک کیف دستی و یک ساک. [آن] ساک خیلی سنگین است.)

نکته: در شرایط معمول حرف تعریف معین به صورت [ðə] تلفظ می شود. اما اگر واژه پس از آن با حرف صدادار شروع شود حرف تعریف به صورت [ðı] تلفظ می شود.

اسامی بدون حرف تعریف

در شرایط زیر برای اسم هیچ حرف تعریفی به کار نمی بریم:

 • اسامی جمع، زمانیکه از آنها برای اشاره کلی به افراد و چیزها استفاده می شود (اما نه برای افراد یا چیزهای مشخص). به مثال زیر توجه کنید:

Businesswomen travel a lot.

(تاجرها [زن های تاجر] زیاد مسافرت می کنند.)

Hotels are very expensive.

(هتل ها خیلی گران هستند.)

اما اگر همین مثال به دسته مشخصی از افراد اشاره کند از حرف تعریف معین استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

The businesswomen that I know travel a lot.

(تاجرهایی که من می شناسم زیاد مسافرت می کنند.)

The hotels in this area are expensive.

(هتل های این منطقه گران هستند.)

 • نام شهرها، خیابان ها، میدان ها، پارک ها. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith is in Dublin. Her hotel is in Merrion Street between Fitzwilliam Square and Merrion Park.

(خانم اسمیت در دوبلین است. هتل او در خیابان مریون بین میدان فیتزویلیام و پارک مریون است.)

 • نام کشورها (به جز هلند و کشورهایی که نام آنها با عنوان هایی مثل Kingdom, Republic, State, Union استفاده می شود.) به مثال زیر توجه کنید:

Dublin is in Ireland.

(دوبلین در ایرلند است.)

اما:
(Miami is in the USA./We go to the Netherlands every summer.)

(میامی در ایالات متحده است./ ما هر سال به هلند می رویم.)

 • نام قاره ها و دریاچه ها. به مثال زیر توجه کنید:

Ireland is a country in Europe.

(ایرلند کشوری در اروپا است.)

Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world.

(دریاچه بایکال بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است.)

 • اسم روزها و ماه ها (به جز زمانی که مشخص شده.) به مثال های زیر توجه کنید:

She travelled to Ireland in May. She arrived on Monday.

(او در ماه می به ایرلند مسافرت کرد. او دوشنبه رسید.)

اما:

She arrived on a rainy Monday.

(او یک دوشنبه بارانی رسید.)

 • با قیدهای زمان مثل next/last. به مثال زیر توجه کنید:

She left last Monday and is coming back next Wednesday.

(او دوشنبه پیش رفت و چهارشنبه بعد برمی گردد.)

 • وعده های غذایی. به مثال زیر توجه کنید:

The hotel serves breakfast between 8 and 10 o’clock.

(هتل صبحانه را بین ساعت 8 تا 10 سرو می کند.)

 • زبان های شناخته شده. به مثال زیر توجه کنید:

Ms Smith speaks English.

(خانم اسمیت انگلیسی صحبت می کند.)

 • سازمانها و ارگان هایی مثل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، زندان و … (اما نه زمانی که در مورد سازمانی خاص صحبت می کنیم.) به مثال های زیر توجه کنید:

The children go to school.

(بچه ها به مدرسه می روند.)

اما:

Her son and my daughter go to the school at the end of the street.

(پسر و دختر او به مدرسه انتهای خیابان می روند.)

 • در برخی عبارت های خاص با واژه های bed, class, home, work. به مثال های زیر توجه کنید:

go to bed (برو به تخت)
be in class (در کلاس باش)
after work (بعد از کار)
come home (بیا خانه)

 • مواد (آهن، چوب، آب، شیر، کاغذ و …) اما تنها زمانی که به صورت کلی در مورد آنها صحبت می شود. (زمانی که در مورد ماده ای مشخص و خاص صحبت می کنیم باید از حرف تعریف استفاده کنیم.) به مثال های زیر توجه کنید:

Paper is made of wood.

(کاغذ از چوب ساخته شده.)

We need to buy milk.

(ما باید شیر بخریم.)

نکته: اگر کلمه ای با حروف صدادار(a,e,i,o,u) شروع شود از an استفاده می شود

مانند:

an apple, an elephant, an issue, an orange

اما در سایر موارد کلماتی که با حروفی غیر از موارد ذکر شده شروع شود از a استفاده می کنیم.

مثال:

a stamp, a desk, a TV, a cup, a book

 

 

حرف تعریف the:

the در موارد زیر به کار برده می شود:

1-همانطور که گفته شد قبل از کلمات معلوم و معین و یا کلماتی که قبلا در متن ذکر شد استفاده می شود

Please close the door

I like the clothes you gave me

 

2-اشاره به پدیده های طبیعی

The nights get shorter in the summer

The wind is blowing so hard

 

3-قبل از اسامی خاص

Praise the Lord

The Columbia River is near here

 

4-قبل از اسامی اعضای خانواده

This medicine was invented by the Smiths

I invited the Bakers for dinner

 

5-قبل از دوره های زمانی مختلف

This song was very popular in the 1980s

I was very naïve in the past

 

6-با کشورهایی که بیش از یک کلمه هستند

the united state                  the united kingdom

 

7-قبل از نام شهر ها و کشورها

the Congo          the Netherlands          the high street          the London

 

8-با رشته کوه های مختلف

the rocky mountain                the Andes

 

9-با اقیانوس ها, دریاها, رودخانه ها , دره ها, جنگل ها و صحراها

the great lakes          the Atlantic ocean      the Caspian sea           the Persian gulf

 

10- قبل از زمین, ماه و خورشید

the sun        the earth         the moon

 

11-قبل از اعداد ترتیبی

the second floor                         the first world war                              the fourth chapter

 

12-قبل از اسامی روزنامه ها, کتب و مجلات معروف

the new York times               the Newsweek                 the Washington post           the guardian

 

13-قبل از صفات عالی

the most beautiful one              the most intelligent student

فوریه 18, 2021

0 پاسخ به "حرف تعریف the در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.