• ورود
 • سبد خرید شما خالی است.

آموزش افعال modal در انگلیسی

آموزش افعال modal در انگلیسی

ساختار گرامری

 • افعال مدال به صورت عمومی تنها در زمان حال در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند، و البته در سوم شخص مفرد پسوند –s نمی گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

He must do what he is told.

(او باید چیزی که به او گفته شده را انجام دهد.)
اما: (He musts …) اشتباه است.

 • برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مدال دارند نباید به آنها فعل کمکی اضافه کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

Max need not worry about his future.

(ماکس نیازی نیست در مورد آینده نگران باشد.)

در اینجا لیستی از افعال مدال با مثال آورده شده است:

Modal verbs are used to express functions such as:

 1. Permission
 2. Ability
 3. Obligation
 4. Prohibition
 5. Lack of necessity
 6. Advice
 7. possibility
 8. probability

 

Must

(تعهد شدید)

 • You must stop when the traffic lights turn red.
 • هنگام قرمز شدن چراغ های راهنمایی باید متوقف شوید.

(نتیجه گیری منطقی / اطمینان)

 • He must be very tired. He’s been working all day long.
 • او باید بسیار خسته باشد. او در تمام طول روز کار کرده است.

Must not

(ممنوعیت)

 • You must not smoke in the hospital.
 • شما نباید در بیمارستان سیگار بکشید.

Can

(توانایی)

 • I can swim.
 • من می توانم شنا کنم.

(اجازه)

 • Can I use your phone please?
 • آیا می توانم از تلفن شما استفاده کنم؟

(امکان)

آموزش افعال Modal در زبان انگلیسی

 • Smoking can cause cancer.
 • سیگار کشیدن می تواند باعث سرطان شود.

Could

(توانایی در گذشته)

 • When I was younger I could run fast.
 • وقتی جوانتر بودم می توانستم سریع بدوم.

(اجازه مودبانه)

 • Excuse me, could I just say something?
 • ببخشید، آیا می توانم چیزی بگویم؟
(احتمال)
 • It could rain tomorrow!
 • احتمال دارد که فردا باران ببارد!

May

(اجازه)

 • May I use your phone please?
 • لطفا اجازه دهید از تلفن شما استفاده کنم؟

(احتمال ، امکان)

 

 • It may rain tomorrow!
 • ممکن است فردا باران ببارد!
آوریل 23, 2021

0 پاسخ به "آموزش افعال modal در انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.